Logotype

Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.halacentralna.pl oraz w aplikacji mobilnej pn. „Hala Centralna” (dalej łącznie jako: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Essen Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:̨
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane nie dłużej niż̇ jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą ̨ w następujących celach:
  • rejestracji konta, weryfikacji tożsamości użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • komunikacji z użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień́ za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością ̨ Administratora, o ile użytkownik wyraził zgodę ̨ na otrzymywanie takich powiadomień́ za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W każdym z wymienionych w ust 2 przypadków podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym użytkownikiem Serwisu (korzysta z serwisu lub posiada konto użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż̇ 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą ̨ przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność ́ przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą ̨ zostać ́ ujawnione:
  • podmiotom powiązanym z Administratorem;
  • podmiotom współpracującym z Administratorem;
  • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne;
  • podmiotom obsługującym płatności internetowe;
  • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe;
  • podmiotom świadczącym usługi prawne.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą ̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą̨

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych
  • sprostowania danych
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • przenoszenia danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się ̨ na podśtawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora
  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności. Jednocześnie zapewnia, że prawa użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ̨ ograniczone. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.