Logotype

Regulamin korzystania z torów bowlingowych i stołów bilardowych w lokalu. „Hala Centralna Bowling & Food” (Kraków, ul. Centralna 41A)

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z torów bowlingowych i stołów bilardowych (dalej łącznie jako: „Urządzenia”) w lokalu rozrywkowo-gastronomicznego pn. „Hala Centralna Bowling & Food” (Kraków, ul. Centralna 41A (dalej jako: „Lokal”).
 2. Do przestrzegania Regulaminu obowiązane są wszystkie osoby korzystające z Urządzeń. Przystąpienie do korzystania z Urządzeń oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Klienci mogą korzystać z Urządzeń wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu Lokalu. W celu uzyskania zgody należy udać się na recepcję Lokalu.
 4. Personel Lokalu udziela zgody na korzystanie z Urządzeń po dokonaniu weryfikacji, czy klient spełnia warunki korzystania z Urządzeń, w szczególności uiścił należną opłatę.
 5. Dzieci do lat 13. mogą korzystać z Urządzeń wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą̨ odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 6. Personel Lokalu może odmówić korzystania z Urządzeń osobie, która:
  • narusza postanowienia Regulaminu porządkowego Lokalu;
  • pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu (np. dopalacze).
 7. Klienci obowiązani są do podporządkowania się poleceniom i wytycznym personelu Lokalu w zakresie zasad i sposobu korzystania z Urządzeń.
 8. Klienci są obowiązani do korzystania z Urządzeń wyłącznie przy użyciu fachowego sprzętu:
  • gra w bowling odbywa się wyłącznie w specjalnym obuwiu, przeznaczonym do gry w bowling;
  • gra w bilard odbywa się wyłącznie przy użyciu specjalnych kul i kijów, przeznaczonych do gry w bilard.
 9. Klient może korzystać z własnego fachowego sprzętu lub nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt na recepcji Lokalu.
 10. Klient, który wypożycza sprzęt niezbędny do korzystania z Urządzeń, jest obowiązany zwrócić wypożyczony sprzęt na recepcji Lokalu niezwłocznie po zakończeniu gry, bez konieczności wzywania go przez personel Lokalu do dokonania zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot sprzętu w niepogorszonym stanie. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu Lokal ma prawo obciążyć klienta kosztami przywrócenia sprzętu do stanu poprzedniego lub zakupu nowego sprzętu.
 11. W czasie korzystania z Urządzeń klient oraz jego osoby towarzyszące są wyłącznie uprawnieni do korzystania z przestrzeni (w tym loży) przyporządkowanej do danego toru bowlingowego lub loży przyporządkowanej do danego stołu bilardowego. Korzystanie z przestrzeni (w tym loży) musi odbywać się w sposób niezakłócający korzystania z Urządzeń przez innych klientów Lokalu.
 12. Po zakończeniu czasu, na jaki została dokonana rezerwacja Urządzenia, klient oraz jego osoby towarzyszące są obowiązane do opuszczenia Urządzenia, w tym loży przyporządkowanej do danego toru bowlingowego lub loży przyporządkowanej do danego stołu bilardowego.
 13. Klient jest obowiązany do korzystania z Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności zgodnie z zasadami gry. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek korzystania z Urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 14. Niedozwolone jest:
  • korzystanie z Urządzeń bez zgody personelu Lokalu;
  • zachowania zakłócające korzystanie z Urządzeń przez inne osoby;
  • wchodzenie na tor bowlingowy lub jego elementy konstrukcyjne;
  • wchodzenie na tor bowlingowy w niewłaściwym obuwiu;
  • spożywanie pokarmów i napojów na torze bowlingowym i w strefie rzutu;
  • wykonywanie rzutu na wyłączonym torze bowlingowym;
  • wykonywanie rzutu podczas pracy mechanizmu podnośnika kręgli;
  • wykonywanie rzutu przy pomocy jakiegokolwiek innego przedmiotu niż kule bowlingowe pozostające na wyposażeniu toru bowlingowego;
  • opuszczanie platformy bowlingowej w specjalnym obuwiu przeznaczonym do gry w bowling, chyba że klient korzysta z własnego obuwia;
  • kontynuowanie gry pomimo niesprawności Urządzeń;
  • wchodzenie na stół bilardowy i siadanie na stole bilardowym;
  • spożywanie pokarmów i napojów nad stołem bilardowym;
  • umieszczanie jakichkolwiek obiektów na stole bilardowym.
 15. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania Urządzeń klient jest obowiązany do natychmiastowego przerwania rozgrywki i powiadomienia o tym fakcie personelu Lokalu.
 16. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z Urządzeń.
 17. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za szkody i negatywne skutki zdrowotne wynikające z korzystania z Urządzeń przez osoby o niestabilnym lub niewłaściwym stanie zdrowia.
 18. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Urządzeń wskutek nieprawidłowego korzystania Lokal może obciążyć klienta kosztami przywrócenia sprzętu do stanu poprzedniego lub zakupu nowego sprzętu.
 19. Lokal może egzekwować odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas korzystania z Urządzeń od:
  • klienta, który dokonał rezerwacji Urządzenia, jeżeli zostały one wyrządzone przez jego osoby towarzyszące;
  • podmiotu (np. firmy), który jest organizatorem wydarzenia grupowego, jeżeli zostały one wyrządzone przez uczestników takiego wydarzenia.
 20. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w grze wynikające z problemów technicznych sprzętu (np. awaria mechanizmu podnośnika kręgli), chyba że łączny czas przerw w grze przekroczył 20% całkowitego czasu gry.
 21. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu personel Lokalu może wezwać osobę do przerwania korzystania z Urządzeń, bez prawa do zwrotu środków za niewykorzystane usługi.
 22. Regulamin obowiązuje od 25 sierpnia 2023 roku do odwołania.