Logotype

Regulamin porządkowy lokalu rozrywkowo-gastronomicznego pn. „Hala Centralna Bowling & Food” (Kraków, ul. Centralna 41A)

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i porządku w lokalu rozrywkowo-gastronomicznego pn. „Hala Centralna Bowling & Food” (Kraków, ul. Centralna 41A (dalej jako: „Lokal”).
 2. Do przestrzegania Regulaminu obowiązane są wszystkie osoby przebywające na terenie Lokalu. Wejście na teren Lokalu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Klienci mogą przebywać w Lokalu wyłącznie w godzinach jego otwarcia oraz wyłącznie w przestrzeniach przeznaczonych dla klientów.
 4. Dzieci do lat 13. mogą przebywać́ w Lokalu wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą̨ odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 5. W trakcie imprez zamkniętych w Lokalu mogą przebywać wyłącznie klienci (goście) zaproszeni przez ich organizatora.
 6. Na terenie Lokalu niedozwolone jest:
  • podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób i mienia;
  • zachowania agresywne, naruszanie nietykalności cielesnej innych osób, naruszanie porządku publicznego;
  • zachowania naruszające dobre obyczaje, zachowania wulgarne;
  • zachowania nadmiernie uciążliwe dla innych osób, w szczególności nadmierne hałasowanie, przeszkadzanie, natarczywe zachowania;
  • przebywanie pod wpływem narkotyków, substancji psychotropowych i innych środków o podobnym działaniu (np. dopalacze);
  • wnoszenie, dystrybucja, spożywanie, używanie, reklamowanie, zachęcanie do spożycia narkotyków, substancji psychotropowych oraz innych środków o podobnym działaniu (np. dopalacze);
  • wnoszenie, dystrybucja, spożywanie pokarmów i napojów spoza Lokalu;
  • palenie tytoniu i używanie otwartego ognia (z wyjątkiem miejsc wyznaczonych);
  • wnoszenie i używanie niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych narzędzi, broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  • zaśmiecanie i zanieczyszczanie;
  • korzystanie ze elementów infrastruktury, urządzeń́ i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  • niszczenie elementów infrastruktury, urządzeń́ i wyposażenia;
  • dokonywanie modyfikacji przyrządów oraz przemieszczanie elementów infrastruktury, urządzeń́ i wyposażenia bez zgody personelu;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody Lokalu.
 7. Osoby przebywające w Lokalu obowiązane są do podporządkowania się poleceniom personelu Lokalu w zakresie organizacji i porządku.
 8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności naruszenia zakazów, o których mowa powyżej, personel Lokalu może wezwać osobę do opuszczenia Lokalu pod rygorem użycia środków przymusu bezpośred- niego, zawiadomienia odpowiednich służb lub wystąpienia na drogę prawną. Osoba wezwana do opuszczenia Lokalu ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia Lokalu.
 9. W przypadku opuszczenia Lokalu wskutek naruszenia postanowień Regulaminu klientowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów, w szczególności zwrot środków za niewykorzystane usługi (np. przerwana gra) oraz nieukończone posiłki lub napoje.
 10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa personel Lokalu może dokonać ujęcia obywatelskiego w rozumieniu art. 243 kodeksu postępowania karnego – w celu niezwłocznego oddania osoby w ręce Policji.
 11. Personel Lokalu może odmówić wstępu na teren Lokalu i obsługi osobom, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nie będą przestrzegały Regulaminu (np. jeszcze przed wejściem na teren Lokalu zachowują się w sposób agresywny lub obraźliwy albo znajdują się w stanie odurzenia lub upojenia, który może zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia). Regulamin porządkowy lokalu rozrywkowo-gastronomicznego pn. „Hala Centralna Bowling & Food” (Kraków, ul. Centralna 41A)
 12. Personel Lokalu może zażądać okazania przedmiotów przenoszonych w odzieży i bagażu, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być to przedmioty niedozwolone w myśl Regulaminu. Personel Lokalu może odmówić wstępu osobie, która odmówi podporządkowania się ww. procedurze.
 13. Personel Lokalu odmawia podania napojów alkoholowych osobie znajdującej się pod znacznym wpływem alkoholu, która może zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia.
 14. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez klienta na mieniu Lokalu obejmuje:
  • koszty naprawienia szkody poprzez przywrócenie uszkodzonej rzeczy do stanu poprzedniego, jeżeli jest to możliwe;
  • koszty zakupu nowej rzeczy o takich samych lub zbliżonych parametrach, uwzględniając wszelkie niezbędne i celowe koszty naprawienia szkody, np. transportu, montażu, konfiguracji;
  • wartość utraconych korzyści – w odniesieniu do szkód, których wynikiem jest wyłączenie z użytkowania odpłatnych funkcji Lokalu.
 15. Ustala się orientacyjne stawki odpowiedzialności za niektóre szkody wyrządzone przez klienta w Lokalu:
  • zabrudzenie lub zalanie wymagające prania tapicerki mebli: 300-500 zł;
  • zabrudzenie lub zalanie wymagające prania wykładziny: 100-300 zł;
  • zabrudzenie lub zalanie sukna stołu bilardowego: 300-1500 zł;
  • uszkodzenie mebli: 200-2000 zł;
  • zabrudzenie innych powierzchni wymagające dezynfekcji lub neutralizacji (np. zabrudzenie krwią, wymiocinami): 300-500 zł.
 16. Osoba, która wyrządziła szkodę, jest obowiązana do jej niezwłocznego naprawienia w formie uzgodnionej z personelem Lokalu, w szczególności poprzez uiszczenie kwoty pieniężnej. W przypadku odmowy naprawienia szkody lub braku naprawienia szkody w uzgodnionej formie Lokal podejmie wszelkie niezbędne środki prawne. W takim przypadku odpowiedzialność zostanie rozszerzona o koszty podjęcia takich środków prawnych.
 17. Lokal może egzekwować odpowiedzialność za szkody od:
  • klienta, który dokonał rezerwacji przestrzeni lub urządzeń, jeżeli zostały one wyrządzone przez jego osoby towarzyszące;
  • podmiotu (np. firmy), który jest organizatorem wydarzenia grupowego, jeżeli zostały one wyrządzone przez uczestników takiego wydarzenia.
 18. Lokal dokłada wszelkich starań, aby zapewniać wysoki poziom porządku i bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności:
  • za szkody powstałe w wyniku zachowania osób trzecich (w tym innych klientów);
  • za mienie klientów, w tym za jego zagubienie, kradzież lub zniszczenie;
  • za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z elementów infrastruktury, urządzeń́ i wyposażenia;
  • za szkody powstałe w wyniku uzasadnionej interwencji personelu Lokalu wobec klienta, który w sposób rażący narusza zasady porządkowe obowiązujące w Lokalu, w szczególności interwencji w postaci ujęcia obywatelskiego (w rozumieniu art. 243 kodeksu postępowania karnego), obrony koniecznej lub stanu wyższej konieczności.
 19. W Lokalu nie zapewnia się̨ stałej opieki medycznej. W celu uzyskania pomocy medycznej należy zawiadomić personel lub samodzielnie wezwać odpowiednie służby.
 20. W Lokalu mogą przebywać zwierzęta domowe pod warunkiem, że znajdują się pod stałą opieką właściciela oraz nie stwarzają zagrożenia dla osób i mienia. Właściciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego zwierzę.
 21. Osoby przebywające w Lokalu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację swojego wizerunku, zarejestrowanego podczas obecności w Lokalu. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń tery- torialnych, dla celów marketingowych i promocyjnych Lokalu, w tym publikacji w kanałach social media. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów audiowizualnych w celach marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących działalności Lokalu.
 22. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 23. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku do odwołania.